Close

Dm Profiles

Profile Picture Name Duration
DM Katni Shri Avi PrasadCurrent DM
DM Katni. Shri Priyank Mishra10/12/2020 - 09/11/2022
Collector Katni Shri Shashi Bhushan Singh04/06/2019 - 10/12/2020
DM Dr. Pankaj Jain07/03/2019 - 03/06/2019